Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě zvuk-svetla.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky se řídí dle platného občanského zákoníku.

Provozovatel serveru:

Petr Stejskal, IČ: 68061340, DIČ: CZ7303024806

sídlo a provozovna: nám. Republiky 72/4, Žďár nad Sázavou

591 01

odpovědná osoba: Petr Stejskal

telefon: 731512017

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Prodejce prohlašuje, že veškeré informace týkající se zákazníka a jeho transakcí uskutečněných na internetových stránkách provozovatele jsou zabezpečené proti zneužití a bez souhlasu zákazníka nebudou předány dál třetí osobě. Osobní údaje zákazníků používá prodejce pouze pro své účely ve smyslu zákona č. 101/2001Sb, (zejména pro komunikaci se zákazníky) a neposkytuje je třetím stranám. Tyto údaje podléhají přísné interní ochraně.

Osobní údaje o zákaznících uchovává prodejce po dobu nejméně 5 let, což vychází z povinnosti evidovat účetní záznamy ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. Uchovává tedy zejména údaje spojené s objednávkami a prodejními doklady.

Registrovaný zákazník může měnit své osobní údaje přímo ve svém zákaznickém účtu nebo o změnu může požádat naši zákaznickou podporu zejména formou emailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Pokud si zákazník přeje údaje o své osobě vymazat, může o to požádat emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Správcem osobních údajů je FO Petr Stejskal-STEP, nám. Republiky 72/4, Žďár nad Sázavou, IČ:68061340, MU/OŽ/2731/2011/U/3

Subjektům osobních údajů, dále jen "subjekt" zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu
 • e-mail
 • telefonní číslo

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za tímto účelem:

- plnění smlouvy plynoucí z nákupu zboží na e-shopu: zvuk-svetla.cz

- zasílání reklamních sdělení - newsletterů  ( pouze Subjektům, kteří k tomu dali souhlas )

Správce ukládá osobní data v administraci e-shopu. Dále jsou tato data uložena na serverech společnosti Xart s.r.o. Uložená osobní data jsou zabezpečena pomocí dvojfázového přihlášení do administrace e-shoopu, SSL certifikátu.

Přístup k osobním údajům mají zaměstnanci e-shopu zvuk-sveta.cz. Všechny osoby byly poučeny o nakládání s osobními údaji ve smyslu nařízení ( EU ) 2016/679.

Dále jsou osobní data dostupná zpracovatelům osobních dat-firmám XART s.r.o. a přepravním firmám Geis Parcel CZ s.r.o., DPD CZ s.r.o, Česká pošta a.s. , a to pouze k účelům stanovených ve zpracovatelských smlouvách. 

Jako Subjekt osobních údajů vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení (EU)2016/679 máte tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na úpravu osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů

 

Vymezení pojmů

1. „Spotřebitelská smlouva" je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2. „Prodávající" je obchodní společnost Petr Stejskal -STEP se sídlem nám. Republiky 72/4, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou; IČ: 68061340. Petr Stejskal -STEP, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

4. „Kupující spotřebitel" nebo jen „Spotřebitel" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

5. „Kupující, který není spotřebitel", je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Informace o uzavřené kupní smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřená okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Zboží v akci

Akčí ceny platí pouze do vyprodání zásob. Pokud zákazník objedná zboží za akční cenu a toto již nebude skladem, podá prodávájící neprodleně zprávu a tomto stavu kupujícímu.

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození).

Záruční práva

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či daňovém dokladu (faktuře). V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Způsob uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Petr Stejskal - STEP, jako prodávající. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se také na nás prostřednictvím telefonu nebo na náš email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Jestli chcete reklamovat zboží, postupujte prosím, dle následujících kroků, abychom mohli reklamaci co nejdříve vyřešit. 

Zboží může být poškozenou přepravcem:

 • Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat, zda je zásilka nepoškozena  a má právo dmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, informuje prodejce e-mailem nebo telefonicky na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. +420 731 512 017

Reklamace v záruční době:

 • Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil.
 • Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.
 • Kupující musí prokázat koupi zboží (např. nákupním dokladem).
 • Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci  způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.
 • Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě (emailem), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 • Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění  a informovat kupujícího o vyřízení reklamace emailem nebo telefonicky.

Postup při reklamaci:

Kupující napíše e-mailem Oznámení o reklamci zboží

 • e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Jako předmět uvedete: oznámení o reklamci zboží, dále pak uvedete č. objednávky, č. daň. dokladu, kód nebo název zboží, jméno, příjmení, telefon, kontaktní adresu, popis závady
 • Kupující osobně či přepravní službou dopraví reklamované zboží na adresu: Hudební nástroje STEP, nám. Republiky 72/4, Žďár nad Sázavou
 • Při zasílání poštou, či přepravní společností  zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost.
 • Zboží neposílejte na dobírku. 
 • O zahájení reklamačního řízení a jeho průběhu vás budeme informovat na vaši e-mailové adrese
 • Případné náklady na dopravné vám budou vráceny, pokud bude reklamace uznána.

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (e-mail), má kupující v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

(Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.)

V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně e-mailem uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením data nákupu, číslem objednávky, názvu zboží a uvede svoje identifikační údaje (jméno, tel. číslo, e-mail) a číslo účtu pro vrácení peněz (případně poštovní adresy při požadavku vrácení platby poštovní poukázkou).

Pozn.:
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). Jestliže konec lhůty připadne na víkend, nebo svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den. 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní a nejlépe v původním obalu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Vracené zboží prosíme dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Vracené zboží zasílat na adresu provozovny:

Petr Stejskal-STEP

nám. Republiky 72/4, Žďár nad Sázavou,  591 01

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů  od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

 • Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.
 • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

Nákup použitého zboží v sekci BAZAR

Zboží zakoupené v naší internetové nabídce v sekci BAZAR je použité.
Nejsme jeho vlastníky, poskytujeme pouze zprostředkování prodeje. Na zboží poskytujeme záruku 12 měsíců.
Kupující se může na skutečný stav zboží informovat.
Můžete nás kontaktovat na tel. 731512017, nebo na e-malové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
V sekci BAZAR prodáváme pouze funkční, vyzkoušené výrobky.
Bazarové zboží prodáváme se sazbou DPH 0%.
 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese:    http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


 

 

Dodací podmínky - dopravné
 
 • při objednávce nad 5000,- Kč (vč. DPH) platí přepravné v rámci ČR naše firma - to zn. dopravna ZDARMA

Způsob dopravy:

 

 • doručení do Zásilkovny ( pouze Česká republika ) - balíky do 5 kg
 • přepravní služba GLS ( General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. ) - balíky do 40kg
 • přepravní společnost Fofr - balíky 31,5 až 50 kg a dále kapaliny v kanystrech
 • osobní odběr na prodejně

Způsob úhrady:

 • na dobírku (hotově při převzetí zboží od dopravce)
 • předem na účet (na základě zaslaných platebních údajů či faktrury)

Ceny dopravného:

 

 • Zásilkovna:      80,- Kč ( + 20,- Kč doběrečné ) - POZOR - Pouze zásilky do 5kg!! 
 • GLS:              140,- Kč ( + 45,- Kč doběrečné ) - balíky do 40 kg
 • přepravní společnost Fofr 360,- Kč ( + 49,- doběrečné )  - balíky 31,5 až 50 kg a dále kapaliny v kanystrech
  • !POZOR! Zásilkovna - tento způsob doručení zboží můžete zadat pouze u zásilek do 5 kg! Pokud bude zásilka těžší, nabídneme Vám jiný způsob přepravy.

Ceny platí pro ČR.

Dopravné na Slovensko

Ceny dopravného:

 • Přepravce GLS: 240,- Kč při platbě předem na účet ( + 55 dobírka ) tj. 295,- Kč

  Ceny jsou uvedeny včetě DPH 21%. 

Zboží skladem odesíláme do 1 pracovního dne!

Odběr novinek

Chcete být informováni o novinkách z našeho e-shopu?

Kontakt

Kamenná prodejna, e-shop:
STEP - Petr Stejskal
nám. Republiky 72/4
591 01 Žďár n/S
Otevírací doba:
Po-Pá od 9.00 do 17.00
So, Ne zavřeno
+420 731 512 017 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ozvučení a osvětlení:
+420 737 976 648 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nahoru